NORMATIVA PADEL

NORMATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL

1. RESERVAS E IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS

Tiene derecho a reservar pista de pádel toda persona mayor de 16 años que se haya registrado en Oltzaleku (www.oltzaleku.com).

Las reservas se podrán realizar a través de:

 •  Web: www.oltzaleku.com
 • App: Gimnasio Virtual
 • Recepción de Arazuri durante la temporada de verano.

Información y ayuda llamando a: 948-322310 / 620-846477.

La reserva podrá realizarse con 48 horas de antelación y no se podrá realizar más de una reserva por día. El horario de juego será de 9:30 de la mañana a 21:30 horas

El tiempo de utilización será de una hora la pista 1 y de hora y media la pista 2, para cuatro jugadores.

Una vez realizado el pago la persona que haya realizado la reserva recibirá una confirmación de la reserva al correo electrónico con un código para poder acceder a las pistas.

No se podrá reserva a nombre de terceros en beneficio propio.

Una reserva podrá ser anulada hasta con 12 horas de antelación, siempre

a través de la aplicación o la web, nunca por e-mail o por teléfono.

2. USO DE LAS PISTAS

Se considera que la pista está libre, cuando transcurridos 10 minutos de la hora señalada para el comienzo del juego, no hubiera comparecido al menos una pareja de jugadores.

Los horarios de finalización de las reservas se respetarán de forma lo más estricta posible para evitar que los jugadores siguientes comiencen más tarde su juego.

La pista se deberá desocupar a la finalización de la reserva efectuada, independientemente de si se encuentra vacía o no, por lo que no abandonar la pista a la finalización de la reserva será considerada como una ocupación indebida y se aplicará la sanción correspondiente.

3. NÚMERO DE JUGADORES POR PISTA

La pista alquilada para uso libre no podrá ser utilizada por más de cuatro personas al mismo tiempo.

4. ACCESOS:

 • Se deberá jugar únicamente con palas de pádel. Los usuarios de las pistas de pádel deberán ir correctamente vestidos, con ropa deportiva y calzado adecuado al uso del césped sintético. En ningún caso se dejará hacer uso de las pistas a usuarios con ropa de calle y zapatos no deportivos.
 • Los usuarios abonados al Gimnasio deberán pasar el llavero por el lector para que se quede registrada la entrada.
 • Está prohibido utilizar raquetas de otros deportes, balones y otros elementos, excepto los autorizados para actividades dirigidas por el personal de la Escuela de Pádel.
 • La persona a la que esté registrada la reserva será quién responderá ante Oltzaleku / Ayuntamiento de la Cendea de Olza ante cualquier incidencia.
 • No se permitirá la entrada a los menores de 12 años que no vayan acompañados por una persona mayor de 18 años.
 • Queda totalmente prohibido el acceso a las pistas con bebidas y comida.
 • No se permite:
  • Acceder al recinto bajo sospecha de estado de embriaguez o inconsciencia manifiesta.
  • Causar desperfectos o golpear malintencionadamente los vidrios u otros elementos de las pistas.
  • Colgarse de la red, sentarse en ella, pasar de un campo a otro por encima de ella, así como cualquier otro comportamiento que no sea el mero uso normal de la pista de pádel.
  • Cualquier conducta antihigiénica tal como tirar desperdicios dentro y fuera de las pistas, escupir, etc…
  • Fumar dentro de la pista de juego. Será especialmente grave el tirar colillas dentro de la pista por el consiguiente deterioro de esta.
  • El comportamiento antideportivo durante el periodo de la reserva y en los momentos previos y posteriores al juego.

5. USO DE PISTAS PARA IMPARTIR CLASES y/o COMPETICIONES

Solamente se podrán jugar torneos o competiciones organizadas y/o autorizadas por Oltzaleku.

Está prohibido impartir clases sin la autorización de Oltzaleku. A tal efecto y para evitar malentendidos, en modalidad de uso libre no se podrá jugar utilizando más de 6 bolas de pádel en cada pista, ni utilizar carros de bolas o cestas, o cualquier otro material que normalmente se utiliza para impartir clases de pádel.


PADEL PISTAK ERABILAREN ARAUTEGIA

 1. ERRESERBAK ETA ERABILTZAILEEN IDENTIFIKAZIOA

Oltzalekun (www.oltzaleku.com) izena eman duen 16 urte baino gehiago dituen edozein pertsonak padel pista erreserbatzeko eskubidea du.

Erreserbak hurrengo bideen bitartez egin daitezke:

 • Webgune: www.oltzaleku.com
 • App: Gimnasio Virtual
 • Arazuriko harreran uda denboraldian zehar.

Informazioa eta laguntza: 948 322310 / 620 846477

Soilik erreserba bat egin daiteke eguneko eta 48 ordu aurretikan gauzatu daitezke.

Jolas ordua goizeko 9:30tik bitarte 21:30ak izango da.

1 pista ordu bat erabili daiteke eta 2 pista ordu ta erdi, lau jokalarientzat.

Erreserba egin duen pertsonak ordaindu duenean, pistetara sarbidea emango dion pasahitza jasoko du bere posta elektronikoan.

Ezin da hirugarren pertsonentzat erreserba egin etekin propioa izateko.

Erreserba bat 12 ordu lehenago deuseztatu ahal izango da, betiere aplikazioaren edo webgunearen bidez, inoiz ez e-mailez edo telefonoz.

 1. PISTEN ERABILERA

Pista libre dagoela ulertuko da, jokoa hasteko ordua baino 10 minutu geroago, gutxienez jokalari-bikote bat agertu ez bada.
Erreserbak amaitzeko ordutegiak ahalik eta zorrotzen errespetatuko dira, hurrengo jokalariek jokoa beranduago has ez dezaten.
Egindako erreserba amaitzean pista desokupatu beharko da, hutsik dagoen edo ez kontuan hartu gabe. Beraz, erreserba amaitzean pista ez uztea baimenik gabeko okupaziotzat hartuko da eta dagokion zigorra ezarriko da.

 1. JOKALARI KOPURUA PISTAKO

Erabilera librerako alokatutako pista ezin izango dute lau pertsona baino gehiagok erabili aldi berean.

 1. SARBIDEA:
 2. Padel-palekin bakarrik jolastu beharko da. Padel pisten erabiltzaileek behar bezala jantzita joan beharko dute, kirol-arropa eta belar sintetikoa erabiltzeko egokiak diren oinetakoak jantzita. Kaleko arropa eta kiroletakoak ez diren zapatak dituzten erabiltzaileei ez zaie inola ere pistak erabiltzen utziko.
 3. Gimnasioan abonatutako erabiltzaileek irakurgailutik pasatu beharko dute giltzatakoa, sarrera erregistratuta gera dadin.
 4. Debekatuta dago beste kirol batzuetako erraketak, baloiak eta bestelako elementuak erabiltzea, Padel Eskolako langileek zuzendutako jardueretarako baimendutakoak izan ezik.
 5. Erreserbaren izenean dagoen pertsona izango da Oltzaleku / Oltza Zendeako udalarekiko erantzule edozein jazoera egotekotan
 6. Ez zaie sartzen utziko 12 urtetik beherakoei, 18 urtetik gorako pertsona batekin ez badoaz.
 7. Ezingo da pistetan sartu janaria eta edariarekin.
 8. Ez dago baimendua:

o Esparrura sartzea, mozkortuta dagoelaren susmopean.
o Kalteak eragitea edo asmo txarrez beirak edo pistetako beste elementu batzuk kolpatzea
o Saretik zintzilikatzea, bertan esertzea, eremu batetik bestera haren gainetik igarotzea, bai eta padel-pistaren erabilera arrunta ez den beste edozein portaera ere.
o Garbitasunaren aurkako edozein jokabide, hala nola hondakinak botatzea pistetan eta pistetatik kanpo, txistua botatzea, etab.
o Joko-pista barruan erretzea. Bereziki larria izango da pistaren barruan zigarrokinak botatzea, horrek pista hondatzen baitu.
o Kiroltasunaren aurkako jokabidea erreserba-aldian eta jokoaren aurreko eta ondorengo uneetan.

5. KLASEAK EGITEKO ETA/EDO LEHIAKETETARAKO PISTEN ERABILPENA

Oltzalekuk antolatu eta/edo baimendutako txapelketak edo lehiaketak baino ezin izango dira jokatu.
Debekatuta dago klaseak ematea Oltzalekuren baimenik gabe. Horretarako, eta gaizki-ulertuak saihesteko, erabilera libreko modalitatean ezin izango da jolastu pista bakoitzean 6 padel-bola baino gehiago erabiliz, ezta bola- edo saskiak edo normalean padel eskolak emateko erabiltzen den beste edozein material erabiliz ere.